اعمال مجرمانه

شرکت شاپرک بر اساس دستور کتبی مراجع ذی صلاح و اعلام محدودیت، با پذیرنده متخلف برخورد می‌نماید. نحوه برخورد با پذیرنده متخلف می‌تواند شامل موارد زیر که کتباً به شاپرک و از شاپرک به شرکت رایان پارسی اعلام می‌گردد، باشد:

1 - مدت زمان قطع سرویس پایانه‌های پذیرنده

2 - مبلغ تراکنش مجاز روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

3 - تعداد تراکنش مجاز روزانه/ ماهیانه بر روی پایانه‌های پذیرنده

شاپرک محدودیت‌های اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح را بر اساس کد ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقیقی و شناسه ملی پذیرنده برای پذیرندگان حقوقی در پایگاه داده شاپرک اعمال می‌کند. لذا پس از ثبت کد ملی / شناسه ملی پذیرنده پرخطر در فهرست سیاه پذیرندگان، محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای پذیرنده، بر روی تمامی پایانه‌هایی که قبلاً به نام ایشان در سوئیچ شاپرک ( شامل کلیه پایانه‌ها در تمام شرکت‌های پرداخت) ثبت شده است (اعم از پایانه فروش، اینترنتی و موبایلی)، اعمال می‌گردد.

تبصره: مادامی که پذیرنده در فهرست سیاه پذیرندگان قرار دارد، علاوه بر اعمال محدودیت در انجام تراکنش، امکان ایجاد کد پذیرندگی و یا تخصیص پایانه جدید به نام  وی  وجود نخواهد داشت تا زمانی که محدودیت پذیرنده وفق مکاتبه مراجع ذی‌صلاح پایان یافته و یا با اعلام کتبی مراجع ذی صلاح، محدودیت مربوطه لغو گردد.