اعمال مجرمانه

دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی

پذیرنده محترم

احتراما به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین، کلیه تخلفات ذیل به عنوان رفتار پرخطر شناخته شده و در صورتی که پذیرنده از موارد ذکر شده تخطی نماید، مطابق قوانین و مقررات در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.

الف ) بانک مرکزی ج.ا.ا

ب ) مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی

ج ) مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

د ) واحد امور پذیرندگان

مواردی که منجر به خدشه‌دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان پرخطر شود، مانند و نه محدود به موارد زیر می‌باشد:

1- عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.

2- انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشويی یا ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور

3- فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین ج.ا.ا

4- ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارندگان کارت

5- هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.

6- تخطی از مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک

تذکر : کلیه موارد عنوان شده طبق قرارداد فی مابین شرکت رایان پارسی و پذیرندگان به اطلاع ایشان رسیده است و کلیه موارد را تایید نموده‌اند.