119

مطابقت کامل با استانداردهای شاپرک در اعتبارسنجی پذیرندگان

نظر : 0

شرکت اندیشه هوشمند رایان‌پارسی به عنوان یکی از اولین شرکت‌های پرداخت‌یار مورد تایید در کشور، انطباق کامل با چارچوب‌های ارائه شده در اعتبار سنجی پذیرندگان را کسب کرده است.

شرکت اندیشه هوشمند رایان‌پارسی به عنوان یکی از اولین شرکت‌های پرداخت‌یار مورد تایید در کشور، انطباق کامل با چارچوب‌های ارائه شده در اعتبار سنجی پذیرندگان را کسب کرده است.

به گزارش روابط‌عمومی رایان‌پارسی، نظر به اهمیت و حساسیت خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های پرداخت‌یار، میزان انطباق این شرکت‌ها با ضوابط و مقررات ابلاغ شده از سوی شرکت شاپرک، به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی بر اساس دستورالعمل جامعی برای ثبت و پیگیری درخواست‌های متقاضیان در سامانه جامع پذیرندگان توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صورت می‌پذیرد.

از آن‌جایی که شرکت رایان پارسی نیز پس از دریافت تأییدیه فنی و امضای تفاهم‌نامه  با شرکت شاپرک، به عنوان شرکت پرداخت‌یار شناخته شده است، همواره نسبت به انطباق کامل با استانداردهای ارائه شده از سوی  شرکت شاپرک در ارائه خدمات متناسب با دستورالعمل‌ها، در اعتبارسنجی پذیرندگان به برآورده‌سازی الزامات منتشر شده از سوی نهادهای مهم حاکمیتی تأکید دارد و موفق است.