اعمال مجرمانه

دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی

پذیرنده محترم

احتراما به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین، کلیه تخلفات ذیل به عنوان رفتار پرخطر شناخته شده و در صورتی که پذیرنده از موارد ذکر شده تخطی نماید، مطابق قوانین و مقررات در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.

به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح پرخطر شناخته شده و باید محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی در مورد آنها اعمال گردد.